Informatie over het coronavirus


Informatie over het coronavirus

09/03/2021

9 maart 2021 update

Lumion is sinds 4 maart weer gedeeltelijk open voor leerlingen. De eindexamenleerlingen en de leerlingen van ouders in zorgberoepen zijn volledig op school. De overige leerlingen volgen een aangepast rooster. De leerlingen zijn met halve klassen op school en de andere helft van de klas volgt dezelfde les online. Per dag wordt dit omgewisseld zodat alle leerlingen een aantal momenten op school zijn.

20 Januari 2021 update

Gezien het feit dat de lockdown voor middelbare scholen wordt verlengd tot en met 7 februari zijn alle ouders en leerlingen ervan op de hoogte gesteld dat de ingeslagen weg na de kerstvakantie nog langer gaat duren. De schoolexamens gaan door op school in kleinere groepen zodat afstand kan worden gehouden. 

18 December update

Na de kerstvakantie (vanaf 4 januari) gaan alle lessen weer in de digitale omgeving door. Het rooster voor de leerlingen is aangepast en alle leerlingen zijn verplicht (zichtbaar) aanwezig tijdens de lessen via Teams. De eindexamen leerlingen zijn wel aanwezig op school voor de lessen evenals leerlingen met ouders uit vitale beroepen. Uiteraard worden alle corona maatregelen gehandhaafd.

2 oktober update

Lumion gaat mee met het landelijke advies. Dat betekent dat leerlingen vanaf maandag 5 oktober verplicht zijn om een mondkapje te dragen als ze door de gangen lopen of in de gezamenlijke ruimtes. Als de kinderen in de klas zitten mogen de mondkapjes af. Dit laat onverlet dat de leerlingen 1,5 meter afstand dienen te houden van volwassenen. Dus hun docent, coacht, teamleider of andere medewerkers van de school.

25 september 2020 update

Op basis van de richtlijnen van het RIVM is een beslisboom ontwikkeld voor ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen, die mogelijk coronaklachten hebben.

Ouders kunnen dit schema gebruiken om te bepalen of een kind met corona-gerelateerde klachten wel of niet naar school kan komen. Volwassenen kunnen beoordelen of je wel of niet naar het werk mag. De beslisboom wordt regelmatig aangepast naar aanleiding van nieuwe/vernieuwde regelgeving. 

Deze beslisboom is gemaakt door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM. Download 'm gerust om 'm goed te gebruiken. Wij handelen volgens dit protocol. 

21 augustus 2020 update

Het schooljaar is inmiddels van start gegaan: welkom terug! Hopelijk heeft iedereen genoten van de zomervakantie, en is in goede gezondheid.

Op 14 augustus jl. heeft iedereen een mail ontvangen over de start van het schooljaar. De mail bevat informatie over de corona maatregelen bij Lumion. De belangrijkste punten zijn:

 • je neemt een mondkapje mee naar school
 • je blijft thuis in quarantaine als
 1. je symptomen hebt of zelf ziek bent
 2. een familielid ziek is,
 3. je uit een land komt waar code oranje of rood geldt,
 4. je zo min mogelijk door het gebouw loopt.

Voor het volledige protocol klik hier.

3 augustus 2020 update

https://www.vo-raad.nl/nieuws/toch-geen-verzuimmelding-bij-afwezigheid-begin-schooljaar-door-thuisquarantaine

Het advies van de overheid rondom de quarantaine maatregelen in relatie tot schoolverzuim is aangepast door de VO raad. Dat wil zeggen dat de quarantaine regels voorop staan. Indien u in een code oranje of rood land op vakantie bent geweest wordt aangeraden om 2 weken in quarantaine te gaan. Mocht uw kind hierdoor niet bij de start van het schooljaar aanwezig kunnen zijn verzoeken wij u dringend contact op te nemen met de teamleiding om te kijken of er een digitale oplossing is.

 

Zomervakantie 2020 en opstart nieuwe schooljaar

Na een vreemd schooljaar gaan we genieten van een fijne zomervakantie. Wij hopen dat iedereen er van geniet.
Van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvingen wij informatie over vakanties naar "oranje" of "rode"  landen en de quarantaine die daarna verplicht is.

Wij raden iedereen aan om rekening te houden met de gevolgen van een bezoek aan risicolanden. Indien u er voor kiest om naar een dergelijk land op vakantie te gaan moet u verplicht in quarantaine. Maar quarantaine is geen reden voor schoolverzuim!

Hieronder delen wij de tekst van het Ministerie van OCW met u:
"Quarantaine na vakantie naar oranje of rode landen geen geldige reden voor schoolverzuim".
Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie dit toch doet wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook voor kinderen boven de 12 jaar. Omdat kinderen t/m 12 jaar nauwelijks een rol spelen bij coronabesmetting geldt voor hen de uitzondering dat zij wel naar school mogen en aan sportactiviteiten mogen deelnemen. Als ouders van kinderen boven de 12 jaar naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun verantwoordelijkheid om 14 dagen voor het begin van de school terug te zijn. Quarantaine na een vakantie naar oranje of rode landen is geen geldige reden voor verzuim. Scholen zullen in dat geval leerplicht moeten inschakelen. Scholen zijn in deze situatie niet verplicht om leerlingen afstandsonderwijs aan te bieden. Ouders die in quarantaine zitten mogen uiteraard niet op school of op het schoolplein komen. Voor docenten en ander onderwijspersoneel die naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun verantwoordelijkheid om op tijd terug zijn om de volledige quarantaine af te maken voordat de school begint. 

28 mei 2020, 1500 uur.

Lumion is klaar voor de ontvangst van de leerlingen op dinsdag 2 juni aanstaande. Vandaag is een mail gestuurd aan alle leerlingen, ouders en medewerkers over:

 • Veiligheid staat voorop, dus we houden ons aan de RIVM richtlijnen
 • Er zijn routes gemaakt voor de onderbouw en bovenbouw op het schoolplein, fietsenstalling en ingang van het gebouw.
 • Leerlingen blijven in de lokalen en worden verzocht na schooltijd direct naar huis te gaan
 • Doel is alle leerlingen 2 tot 3 dagdelen op school te ontvangen; voor de overige lessen gaat het digitale onderwijs gewoon door
 • Kan je niet naar school komen dan moet dat doorgegeven worden via verzuim@lumion.amsterdam of het ouderportaal
 • Het rooster staat klaar; de lesuren zijn ingekort en ingedeeld in dagdelen
 • De lessen zijn voor 12 leerlingen fysiek in het lokaal en voor de rest van de klas digitaal op hetzelfde moment
 • Toetsen worden ingeroosterd
 • Bovenbouwworkshops zijn vervangen door vaste lessen
 • De coaches nemen contact op over overgaan
 • De Gemeente heeft vandaag aangekondigd dat leerlingen gebruik kunnen maken van de reguliere dienstregeling van het OV in Amsterdam, mits ze verder dan 8 kilometer van school wonen, niet kunnen fietsen en niet gehaald en gebracht kunnen worden. Ook leenfietsen zijn een optie. Het gehele protocol kunt u HIER lezen. 

20 mei 2020, 21.00 uur

Na de persconferentie van 19 mei is er een update aan ouders en leerlingen gestuurd over de (gedeeltelijke) opening van Lumion op 2 juni. Voorbereidingen voor de opening zijn in volle gang om de school zo in te richten dat het voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers goed te organiseren is. In het kort:

 • We hanteren de richtlijnen van het RIVM
 • Het rooster wordt voor de pinksterdagen gemaakt en is een mix van digitaal onderwijs en onderwijs op school
 • Leerlingen mogen niet met het OV komen dus worden op de fiets verwacht. 
 • Indien leerlingen verder dan 8 kilometer van school wonen, niet kunnen fietsen en niet gebracht en gehaald kunnen worden wordt met het vervoerbedrijf naar een alternatief gezocht
 • 28 mei ontvangen leerlingen en ouders een mail over alle praktische details. 

Update 24 april 18.00 uur

De Corona maatregelen zijn verlengd, gelukkig met iets meer ruimte voor jongeren. De VO scholen hebben te horen gekregen dat ze voorbereidingen kunnen treffen om eventueel na 2 juni de deuren (gedeeltelijk) te openen. 
Doel van het onderwijs op dit moment is motivatie; hoe houden we de leerlingen aan het werk. OP basis van de online lessen, opdrachteh, diagnostische toetsen en reflectieverslagen zijn de docenten uitstekend in staat om de kinderen te monitoren én een advies te geven over de overgang naar het volgende leerjaar.

De overgangseisen zijn inmiddels bekend dus alle ouders hebben een mail gehad waarin duidelijk staat wat deze zijn. Ook zullen de coaches in de eerste week na de meivakantie contact gaan opnemen met de ouders en de leerlingen over de overgang.

 

Update 9 april 18.00 uur

Vandaag, vlak voor het Paasweekeinde hebben alle ouders een mail ontvangen over de gang van zaken op school en wat er op de achtergrond allemaal gedaan wordt. In het kort :

 • Het onderwijs in deze situatie draaiende houden is een forse belasting voor kinderen, ouders en docenten. Gelukkig zijn er veel digitale mogelijkheden waar goed gebruik van wordt gemaakt. Ook het rooster is nu leidend. Doel is gezamenlijk op te trekken om te voorkomen dat leerlingen achterstand oplopen én dit schooljaar goed kunnen afsluiten.
 • Er wordt hard gewerkt aan een overgangsregeling die recht doet aan het werk van de kinderen en niemand zal benadelen. Daarom is het van groot belang dat de leerlingen goed aan het werk blijven!
 • Voor de kinderen die dit jaar een profielkeuze hebben gemaakt komt meer de nadruk te liggen op deze vakken.
 • Doorstroom en afstroom van leerlingen; kinderen die de ambitie hebben om na hun eindexamen op een niveau hoger verder te gaan kunnen dat aangeven bij de teamleiding. Voor leerlingen die er niet zo goed voor staan worden gesprekken gevoerd om hun kansen op een lager niveau te benutten.
 • De nieuwe slaag- zakregeling is bekend voor de eindexamenkandidaten. De CE regel van 5,5 gemiddeld vervalt. Op Rijksoverheid.nl staat wat je gemiddeld moet staan voor je schoolexamens om te slagen. Er zijn voor 2 vakken resultaatverbeteringstoetsen toegestaan, die door de school worden gemaakt op basis van alle stof die bij de PTA's zijn behandeld en tellen voor 50% mee. Is het cijfer lager dan het gemiddelde schoolexamencijfer? Dan telt ie niet mee. 
  Zodra duidelijk is dat de leerling geslaagd is, mag dat worden bekendgemaakt. De uiterste datum hiervoor is 4 juni. Uiteraard krijgen de eindexamenleerlingen hierover nog een apart bericht over wat dit betekent voor hen.

Update 24 maart 18.00 uur

Vandaag heeft de minister bepaald dat het Centraal Examen niet door gaat. Dit betekent dat het eindcijfer van het volledig afgesloten examendossier (het PTA) nu het diplomacijfer wordt. Met de eindcijfers van het examendossier wordt dus bepaald of je geslaagd of gezakt bent. Dat betekent:

1. De docent neemt contact met je op om met je te bespreken welke toetsen je nog moet inhalen of herkansen.

2. Hij maakt duidelijke afspraken over WAT je moet leren, HOE je de toets gaat doen en WANNEER je de toets gaat doen.

3. Over de PTA-toetsen die nog niet afgenomen zijn, krijg je later meer informatie.

Heb je vragen? Neem contact op met je coach of teamleider.

Of kijk bij de EINDEXAMEN Q&A.

 

Update 19 maart 22.00 uur

Alle ouders en leerlingen van de examenklassen ontvingen vanavond een mail vooruitkijkend naar het eindexamen, zoveel mogelijk rekening houdend met de huidige situatie. In het kort :

 • Vanuit zorg voor de leerlingen wordt de komende tijd kritisch gekeken naar de planning en wijze van toetsen.
 • Inhalen en herkansen van toetsen van voor 16 maart worden vanaf nu ingepland. De inhoud van de toetsen blijft hetzelfde, de vorm kan worden aangepast. Docenten gaan de leerlingen vaaf nu benaderen om een afspraak te maken.
 • Aanpassing van het PTA: de kamerbrief biedt ruimte om domeinen niet dubbel te toetsen en eventueel kunnen vervallen of anders worden getoetst. In de meivakantie komt een extra herkansingsweek. In de loop van de volgende week krijg je hierover meer informatie.
 • De regering gaat soepel om met de afsluiting van het SE dossier; als school kunnen wij per vak kijken of je alles hebt afgerond en mag meedoen aan het examen, desnoods in de tweede of derde ronde.
 • Examentraining; onafhankelijk van een besluit op 6 april gaan de examentrainingen met Lyceo vooralsnog gewoon door. En er komt de mogelijkheid komen om in SOM, onder begeleiding van de docent, examens te oefenen.

Voor de volledige uitleg verwijzen we naar de email van de directie

Update dinsdag 17 maart 18.00 uur

Vandaag zijn de docenten voorlopig voor een laatste keer fysiek bij elkaar geweest. En hoewel de oorzaak van deze bijzondere situatie een vervelende, en misschien wel angstaanjagende, is, zien wij ook heel veel kansen! Wij hebben met het team het onderstaande afgesproken.
Er is dus een lesprogramma, en er is contact. Dat is de basis van waaruit wij verder zullen werken. Wanneer er nieuwe inzichten, ontwikkelingen en adviezen komen, zullen wij die zo snel mogelijk met jullie delen.

Bericht voor eindexamenleerlingen (en hun ouders)

Examenplanning komende 3 weken
Wij gaan ervan uit dat de examens door zullen gaan en willen onze examenleerlingen zo goed mogelijk voorbereiden. Voor de komende tijd, in ieder geval tot 6 april, hebben wij voor uw kind werk klaargezet. Morgen, woensdag 18 maart, komen de leerlingen naar school om hun examenwerk op te halen. In verband met de regels van het RIVM verwachten wij de leerlingen in kleine groepen. In de mail naar de leerlingen en hun ouders staat hoe laat je verwacht wordt. Zij krijgen dan ook aanvullende instructies, zodat ze thuis zelfstandig aan de slag kunnen.

In deze periode zullen de vakdocenten per mail beschikbaar blijven voor uw kind. Mocht uw kind vragen hebben over de lesstof, schroom dan niet om desbetreffende docent via de mail te benaderen.

Coaching op afstand
Coaching is voor Lumion heel belangrijk, dus hebben wij besloten dat dit in elk geval door gaat. De coachgesprekken zullen telefonisch plaatsvinden (skype/whatsappbellen/etc). Het coachgesprek zal nog steeds gaan over onder andere planning en strategie. Verder is er altijd ruimte voor uw kind om over de huidige situatie te praten met zijn/haar coach.

Toetsen en afsluiten PTA-werk/examendossier
Wij volgen de informatie rondom het al dan niet doorgaan van de schoolexamens op de voet. Als dit tot nieuwe ontwikkelingen leidt, laten we dat weten.
Alles is erop gericht om ervoor te zorgen dat alle leerlingen goed zijn voorbereid op de PTA’s die onherroepelijk afgenomen moeten worden wanneer de school weer opengaat.

Voor leerlingen (en hun ouders) in de onder- en bovenbouw

Voor de komende tijd, in ieder geval tot 6 april, komt er een lesprogramma voor alle leerlingen beschikbaar. Dat programma staat morgen, en uiterlijk donderdagochtend, voor de onderbouw-leerlingen in de Portal of (voor de bovenbouw havo/vwo) in SOM. Daarin vinden de leerlingen:

 • de lesstof (of waar deze te vinden)
 • oefenmateriaal (of waar deze te vinden)
 • eventuele oefentoetsen (of waar deze te vinden)
 • inlevermogelijkheden en momenten.

Het contact met de docenten loopt in ieder geval via (school)mail.
De docenten zullen hun leerlingen via mail inlichten waar de lesstof, het lesmateriaal, de studiewijzer/studieprogramma te vinden zijn, op welke momenten in de week zij beschikbaar zijn voor de betreffende lesgroep, en op welke manier en wanneer zij in ieder geval zullen reageren op vragen die per mail gesteld worden.

Wat betreft coaching:
Dat loopt "gewoon" door. De coachgesprekken zullen telefonisch plaatsvinden (skype/whatsappbellen/etc). Nog steeds gaat het coachgesprek over planning en strategie. Wij kunnen ons voorstellen dat er ook nog vragen zijn over de ontstane situatie. Natuurlijk is daar ook ruimte voor.

Over toetsen:
Ondanks het feit dat leerlingen niet naar school komen, zullen er toch toetsen of opdrachten digitaal aangeboden worden. Die toetsen zullen dus voorlopig oefentoetsen zijn waar feedback op gegeven wordt. Alles is erop gericht om ervoor te zorgen dat alle leerlingen goed zijn voorbereid op de toetsen die onherroepelijk afgenomen moeten worden wanneer de school weer opengaat.

 

Update maandag 16 maart 18.00 uur

Maandag 16 maart en 17 maart zijn teamleiders en docenten van Lumion gezamenlijk bezig om het onderwijs van de leerlingen "op afstand" vorm te geven en in te richten. Morgenavond ontvangen de ouders en leerlingen hierover een mail. 

Wij hopen dat daarna het onderwijs voor de komende drie weken gecontinueerd kan worden.
 

Update zondag 15 maart 18.15

Zojuist is bekend geworden dat op last van de overheid de scholen gaan sluiten. Dat geldt dus ook voor onze scholen (Lumion & Calandlyceum).

Vanaf morgen verwachten wij alleen nog de leerlingen op school wiens ouder(s)/verzorger(s) in de zogenaamde vitale beroepen werkzaam zijn. Deze leerlingen zijn vanaf 9:00 uur welkom op school.

Docenten en ondersteunende medewerkers die niet ziek zijn verwachten wij morgen om 8:30 uur op het werk om nadere afspraken te maken over het onderwijs.

Deze maatregel betekent namelijk niet dat wij nu vakantie hebben, het onderwijs moet tijd en plaats onafhankelijk doorgaan.

Ook zullen wij afspreken hoe wij onze examenleerlingen het beste kunnen bedienen. Dit kan betekenen dat wij ook hen in kleine groepen blijven ontvangen op school.

Het crisisteam van Progresso komt morgenvroeg bij elkaar om dit verder te coördineren en zal in de loop van de dag met verdere informatie en instructies komen.

Voor nu hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groeten,
Bestuur & Directie Progresso

Vrijdag 13 maart 

De verspreiding van het coronavirus roept bij alle betrokkenen rondom onze scholen vragen op.

Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen waar nodig met passende maatregelen komen. Wij zullen altijd de richtlijnen van het RIVM volgen. (Deze richtlijnen worden met grote regelmaat aangepast aan actuele ontwikkelingen.)

Op basis van de meest recente ontwikkelingen is er een mail gestuurd naar alle ouders en leerlingen. Hierin is een speciaal emailadres opgenomen voor vragen. Ook is er een contactpersoon aangewezen die door ouders gebeld kan worden.
Conform het besluit van de overheid (persconferentie 12-3) blijft de school open. 

Voor nu adviseren wij aan leerlingen en medewerkers om in elk geval de geadviseerde maatregelen op te volgen conform de richtlijn van het RIVM

 • Was regelmatig je handen: doe dit met zeep en minimaal 20 seconden; vergeet de vingertoppen en de ruimte tussen de vingers niet.
 • Hoest of nies in je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg.
 • Geef elkaar geen hand.

Leerlingen en medewerkers is ook geadviseerd om bij specifieke gezondheidsklachten (verkoudheid, hoesten, kortademigheid, koorts) niet naar school te komen en thuis uit te zieken totdat de symptomen zijn verdwenen. Bij verdenking wordt aangeraden om contact op te nemen met de huisarts (besmetting in de omgeving, op vakantie geweest in risicogebied).

Ouders kunnen hun kind ziekmelden volgens de normale procedure. 

Schoolreizen naar plekken met een negatief reisadvies gaan niet door. Ook schoolfeesten gaan niet door.

Ook zijn ouders op de hoogte gesteld over wat er gebeurt met schoolwerk, toetsen en schoolexamens bij ziekte en lesuitval als gevolg van het coronavirus.

Bestuur en directie Lumion

© 2024 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.